Laatste nieuws

 • Naomi
  Naomi

  Geweldige trainers, teamgenoten en sfeer

Plons is aangesloten bij

( ENGLISH SUMMARY AT THE BOTTOM OF THIS PAGE )

Wij conformeren ons aan de protocollen van onze overkoepelende organisaties:

 • NOC*NSF protocol “verantwoord sporten” (link)
 • KNZB protocol “verantwoord zwemmen” (link)

Deze veiligheidsinstructie komt dan ook grotendeels uit deze protocollen en zijn hier en daar afgestemd op onze specifieke situatie. Dit protocol zal voorlopig gelden voor het gehele jaar 2021 en voorjaar 2022. Dit protocol zal ook gelden voor als Plons in een ander zwembad traint dan gebruikelijk (soms in de zomer) en voor training gerelateerde activiteiten die Plons organiseert zoals o.a. trainingsweekenden, training clinics, openwaterzwemmen etc.

Aangezien Plons de zwemactiviteiten organiseert en begeleidt, hebben wij als bestuur de verantwoordelijkheid en zullen wij ook voorlopig het eerstelijns toezicht en aanspreekpunt op ons nemen. Mocht je dus vragen hebben, spreek dan iemand van het bestuur aan, zie voor de namen het kopje 'Over Plons' > 'Organisatie'. Tevens is een corona coördinator binnen Plons (Simon Cool) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij hem kun je je melden als je positief bent getest op corona en onlangs bent wezen zwemmen. Zie voor meer informatie over deze functie en de inhoud hiervan de laatste alinea in het protocol.

Het corona protocol is per 6 november 2022 weer actief geworden in verband met de aangekondigde extra maatregelen door de overheid. De nieuwe maatregelen zijn in het kort:

NIEUWE MAATREGELEN

 • Iedereen die naar een Plons zwemtraining komt zal worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs d.m.v. de QR-controle.
 • Zonder een geldig corona toegangsbewijs kun je niet aan de zwemtraining deelnemen.
 • Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen, denk hierbij aan: trainers en zwembadpersoneel.
 • Deze QR-controle wordt in principe gedaan door het zwembadpersoneel, ook op momenten dat wij als vereniging gebruik maken van het zwembad. 
 • Bij drukte kunnen wij als vereniging eventueel zelf extra controle capaciteit op ons nemen.
 • Indien blijkt dat op (rustige) momenten de controle anders ingevuld kan worden zal het zwembad daar naar handelen.
 • Het is belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nou wel of niet gevaccineerd bent.
 • Aangezien iedereen die binnen is gecheckt is met de QR code geldt de 1,5m afstandsregel niet in het zwembad, wel buiten als je staat te wachten met elkaar. 
 • We verzamelen zoveel mogelijk buiten het zwembad.
 • Je kunt alleen komen zwemmen als je jezelf hebt opgegeven via SPOND (zodat wij weten wie in het water hebben gelegen bij een contactonderzoek van een eventuele corona besmetting).

 

BASISREGELS

Onder de algemene basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten; als je klachten hebt blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test blijf je thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij al gevaccineerd zijn.
 • Bescherm jezelf en anderen door 1,5m afstand te houden (niet in het water).
 • Schud geen handen en was je handen vaak en goed.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

 

ZWEMROOSTER

Het "All-You-Can-Swim" principe blijft voorlopig actief, dus je kunt zo vaak komen zwemmen als je wilt. Wel ben je verplicht jezelf op te geven via de SPOND reserveringsapp. Als later blijkt dat je toch niet naar een training kan, moet je jezelf weer uitschrijven (afwijzen), zo is er weer plek voor iemand anders.

 • De trainingen gaan 1 week van te voren al open voor inschrijving.
 • Als een training vol zit, kun je jezelf op de wachtlijst zetten in de app. Zodra er een plek vrij komt, schuift deze wachtlijst automatisch in volgorde op en krijg je bericht dat je toch kunt komen zwemmen.
 • Belangrijk is dat je op tijd aanwezig bent bij een training. Op tijd betekend ongeveer 15 min. voor aanvang training
 • Waarom is het zo belangrijk dat je op tijd komt? De trainers maken een indeling per baan naar niveau en proberen een maximum van 5 zwemmers per baan aan te houden. Als jij te laat binnenkomt is die indeling al gemaakt en moet er verschoven worden of je komt in een baan terecht die niet bij je niveau past.
 • De dinsdag training is per 1 december 2020 ook gesplitst in 2 groepen (net als op de vrijdag). De eerste groep zijn de wedstrijdzwemmers en de 2e groep de trimzwemmers. Voor de wedstrijdzwemmers die 45 minuten op dinsdag te kort vinden is er de mogelijkheid om te blijven tot 21:30 uur. Hiervoor hoef je jezelf niet extra op te geven, dit regelen we ter plekke als de eerste groep klaar is.
 • De huidige dubbele trainingsavonden op vrijdag en dinsdag zijn onderverdeeld in wedstrijdzwemmers en trimzwemmers, terwijl we binnen Plons eigenlijk een verdeling over 3 groepen kunnen maken: wedstrijdzwemmers (snel), trimzwemmers (gemiddeld) en recreatiezwemmers (langzaam). De snelle trimzwemmers kunnen we prima combineren met de wedstrijdzwemmers en de langzame trimzwemmers weer met de recreatie zwemmers.
 • Wat voor een zwemmer ben jij? We gaan er van uit dat iedereen van zichzelf wel weet onder welke categorie hij/zij valt. Als snelle trimzwemmer mag je jezelf inschrijven voor de eerste groep (wedstrijdzwemmers) op dinsdag, maar als langzame trimzwemmer willen we dat je naar de tweede groep (trimzwemmers) gaat. Weet je niet in welke categorie je valt, check dit dan even met één van onze trainers.

 

VEILIGHEID EN HYGIËNEREGELS

 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus Covid-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunt worden, moet je 14 dagen thuisblijven.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, totdat iedereen weer volledig hersteld is. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, of koorts.
 • Leden van boven de 70 jaar en leden uit risicogroepen (zie RIVM richtlijnen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich bij een zwemtraining kunnen voegen.
 • Bij de ingang van het zwembad staat desinfectiemiddel, waar je verzocht wordt je handen voor betreden van het zwembad te desinfecteren.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Voordat je komt zwemmen dien je jezelf eerst opgegeven te hebben in de reserveringsapp Spond.
 • We verzamelen buiten bij het zwembad (hou dus rekening met het weer).
 • Je meldt je vooraf actief bij de Plons gastheer/vrouw.
 • Kom op tijd bij een training, dus ten minste 15 minuten voor aanvang van de training.

 

OMKLEDEN / DOUCHEN / SANITAIR

 • Douches, toiletten en kleedruimtes in de zwembaden zijn open.

  

HANDHAVING

 • De veiligheid van onze zwemmers, trainers en vrijwilligers staan voorop, het is belangrijk dat iedereen de regels kent en zich er vanzelfsprekend ook aan houdt.
 • Iedereen die op de training komt heeft dit protocol gelezen en respecteert de inhoud ervan, wat zich uit in gewenst gedrag. Het niet opvolgen van de regels en/of ongewenst gedrag kan ertoe leiden dat je de toegang tot het zwembad ontzegd wordt.
 • Bij het niet opvolgen van de regels en/of ongewenst gedrag bestaat ook een risico dat de gehele vereniging niet meer mag zwemmen, wees je er dus van bewust dat ongewenst gedrag van het individu gevolgen kan hebben voor het collectief. Wij vragen dan ook jullie volledige medewerking en zullen (waar noodzakelijk) ingrijpen om problemen en risico’s te vermijden.

 

CORONA COÖRDINATOR

 • Dit is een tijdelijke functie binnen Plons, Simon Cool (achtervang Bram Rosenbrand) is de corona coördinator en bereikbaar via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Hij ziet er op toe dat alles binnen de vereniging volgens de RIVM richtlijnen verloopt.
 • Meld het bij hem als je besmet bent met Covid-19 en op welke avonden en tijdslots je hebt gezwommen terwijl je al besmet was, of kon zijn.
 • Hij informeert jou als er risico is geweest op besmetting tijdens een training en de te volgen procedure
 • Hij beantwoordt vragen over de procedures en doet voorstellen om deze bij te stellen in het bestuur, al naar gelang de omstandigheden wijzigen de komende periode.
 • De corona coördinator is er niet voor vragen over de trainingsinhoud, indeling rooster, etc.

 

_____________________________________________________________________________________

                                                                          ENGLIS TRANSLATION 

CORONA PROTOCOL 

The corona protocol has become active again as of November 6, 2022 due to the additional measures announced by the government. In short, the new measures are:

 • Everyone who comes to a Plons swimming training will be checked for a valid corona admission ticket by means of a the QR check.
 • You cannot participate in the swimming training without a valid corona ticket.
 • There is an exception for people who must be functionally present. They do not have to show a corona ticket, for example: trainers and swimming pool staff.
 • In principle, this QR check is done by the pool staff, also at times when we as an association use the pool.
 • At busy times, we as Plons can arrange additional control capacity ourselves. If it appears that at (quiet) moments the check can be filled in differently, we will act accordingly.
 • It is important that everyone continues to follow the basic rules, whether or not you are vaccinated (see below).
 • We collect as much as possible outside the pool.
 • You can only come and swim if you have registered yourself via SPOND (so that we know who has been in the water during a contact investigation of a possible corona contamination).


BASIC RULES

The general basic rules are understood to mean:

 • Testing for complaints; if you have complaints, stay at home and have yourself tested at the GGD. Even if you have already been vaccinated.
 • If you test positive, stay at home and avoid contact with others, even if they have already been vaccinated.
 • Protect yourself and others by keeping 1,5 m away (not in the water).
 • Do not shake hands and wash your hands often and well.
 • Cough and sneeze into your elbow.
 • Provide sufficient fresh air and ventilation in indoor areas.


SWIMMING GRILL

The "All-You-Can-Swim" principle will remain active for the time being, so you can come and swim as often as you want. You are, however, obliged to register yourself via the SPOND reservation app. If it later turns out that you can't go to a training after all, you have to unsubscribe (reject) yourself again, so that there is room for someone else.

 • The training sessions open 1 week in advance for registration.
 • If a training is full, you can put yourself on the waiting list in the App. As soon as a place becomes available, this waiting list will automatically move in order and you will be notified that you can still come and swim.
 • It is important that you are present at a training session on time. On time means about 15 minutes before the start of the training.
 • Why is it so important that you arrive on time? The trainers make a division per lane according to level and try to maintain a maximum of 5 swimmers per lane. If you arrive too late, that classification has already been made and you have to shift or you will end up in a job that does not suit your level.
 • The Tuesday training is also split into 2 groups as of December 1, 2020 (just like on Friday). The first group are the competitive swimmers and the second group are the trim swimmers. For competitive swimmers who find 45 minutes too short on Tuesday, there is the possibility to stay until 21:30. You do not have to sign up extra for this, we will arrange this on the spot when the first group is ready.