Hague Swimming club
for LGBTI+ & friends

Select your language

Latest news

Hoofdstuk I - Algemeen

Inleiding

Dit algemeen Veiligheids- en Toezichtplan geeft aan hoe de veiligheid en het toezicht zijn geregeld tijdens de verschillende (zwembad) zwemactiviteiten van de HHZV Plons. In dit document zijn de omstandigheden beschreven waaronder de zwemtrainingen worden gegeven. Daarbij is tevens aandacht besteed aan risico’s die daarbij aan de orde zijn en aan de maatregelen die daartoe zijn genomen.

Het algemeen veiligheids- en toezichtplan is vastgesteld door het bestuur van HHZV Plons en met de trainers besproken. Dit plan is de grondslag voor de afzonderlijke toezichtplannen voor de zwembaden waar Plons haar reguliere zwemactiviteiten uitvoert (te weten zwembad Overbosch, zwembad de Blinkerd en zwembad Hofbad). Deze afzonderlijke toezichtplannen zijn tevens gedeeld met de gemeente Den Haag als verhuurder van de zwemaccommodaties waar HHZV Plons gebruik van maakt. Het plan wordt door HHZV Plons, indien nodig, jaarlijks bijgesteld aan de hand van eventuele ontwikkelingen in de regelgeving en voorschriften.

Verantwoordelijkheden verhuurder

De gemeente Den Haag draagt als verhuurder zorg voor de algemene veiligheid in het zwembad.

De verhuurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw, de technische installatie, de algehele hygiëne, het zwemwater, de startblokken, de springplanken en andere attributen, alsmede voor de toegankelijkheid van alle nooduitgangen en vluchtroutes. Daarnaast zorg de verhuurder ervoor dat altijd minimaal een BHV- gekwalificeerd persoon aanwezig is die de leiding neemt bij een calamiteit of ontruiming. Tevens zorgt de verhuurder ervoor dat er communicatiemiddelen in de zwemzaal aanwezig zijn, zodat in geval van een calamiteit deze persoon direct kan worden opgeroepen.

Verantwoordelijkheden huurder

De HHZV Plons huurt de accommodatie zonder toezicht en dient derhalve zelf zorg te dragen voor afdoende toezicht in de zwemzaal. De HHZV Plons is alleen verantwoordelijk voor het gehuurde deel van het zwembad (het 25/50-meter wedstrijdbad).
Gedurende de uren dat het zwembad is verhuurd aan de HHZV Plons is er altijd tenminste een trainer aanwezig. Deze trainer houdt het toezicht op de veiligheid van de deelnemers aan de zwemactiviteit en handelt hiernaar. De deelnemers aan de zwemactiviteiten van de HHZV Plons dienen altijd gehoor te geven aan de aanwijzingen van de trainer. Indien er door omstandigheden geen (invallend) trainer op de kant aanwezig kan zijn, wordt de training stilgelegd.

Huisregels

Het bestuur van de HHZV heeft het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Dit geeft het bestuur de bevoegdheid gedragsregels te stellen voor de zwemactiviteiten van de HHZV Plons. Deze gedragsregels zijn gepubliceerd op het ledengedeelte van de website.
Bovendien gelden tijdens deelname aan de trainingen de volgende algemene huisregels:

 1. Hinderlijk dan wel aanstootgevend gedrag jegens derden dient achterwege te blijven
 2. Drugs- en of alcoholgebruik is niet toegestaan
 3. Er mag in de zwemaccommodatie niet worden gerookt
 4. Huisdieren zijn niet toegestaan
 5. Bij plegen van diefstal dan wel agressief of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd
 6. Genoemde gedragingen kunnen leiden tot beëindiging van het lidmaatschap
 7. Zwemmen in badkleding is verplicht
 8. Leden met medische klachten dienen de trainer van HHZV Plons hiervan op de hoogte te stellen en te houden
 9. Leden zijn te allen tijde verplicht de instructies van de trainer op te volgen
 10. Het meenemen van glaswerk naar de zwemzaal is niet toegestaan.

Hoofdstuk II - Omstandigheden en risico’s tijdens de zwemactiviteiten

Omstandigheden tijdens de training

De zwemtrainingen van HHZV Plons vinden plaats in een voor het publiek afgesloten zwembad. Deze zwembaden zijn buiten deze trainingstijden geschikt voor grote groepen zwemmers en in het zwembad zijn instructies en voorzieningen aangebracht om veilig het pand te kunnen verlaten in geval van een calamiteit.

De zwemtrainingen worden vier keer per week gegeven op vaste tijdstippen door een vaste groep instructeurs/trainers aan leden van de HHZV Plons. De samenstelling van de groep leden per training kan verschillen, omdat de leden zelf kunnen kiezen welke dag zij trainen. De trainers zijn ingedeeld volgens een vooraf opgesteld trainingsrooster.

De materialen die tijdens de training worden gebruikt zijn lijnen met drijvers en (indien beschikbaar) aluminium palen voor de rugslagvlaggetjes. Deze materialen worden voor de training uit de materiaalhokken gehaald en daarna weer opgeborgen.

Risico’s tijdens de training

Voor, tijdens en na een training kunnen leden zich bezeren. Uitglijden is daarbij de meest waarschijnlijke oorzaak. Tijdens een training kunnen leden bijvoorbeeld door grote inspanning onwel worden. In de meest ernstige vorm kan dit leiden tot verdrinking. Daarnaast kunnen leden zich tijdens een training bezeren in het water, door bijvoorbeeld een botsing tegen de kant of tegen een medezwemmer.

Hoofdstuk III - Toezicht

Scholing van trainers

Alle trainers van de HHZV Plons beschikken over een geldige reanimatiebevoegdheid en bij voorkeur ook over een EHBO-diploma. De HHZV Plons vraagt trainers een EHBO-cursus te volgen en vergoedt de kosten van het volgen van deze cursus.

Zwemvaardigheid

Deelnemers van zwemactiviteiten van de HHZV Plons dienen te beschikken over zwemvaardigheid op (tenminste) zwemdiploma A-niveau. De eerste keer dat iemand komt zwemmen bij de HHZV Plons wordt door de trainer beoordeeld of die persoon voldoende zwemvaardigheden heeft. Is dat niet het geval, dan zal de trainer of een van de bestuursleden die persoon vragen eerst zijn zwemvaardigheden te verbeteren bij een instelling die ingericht is op het onderwijzen van de zwemtechniek. HHZV Plons is geen vereniging die mensen leert zwemmen en draagt dit ook uit in de communicatie op onder meer de website.

Tijdens de training is altijd een trainer aanwezig. In veel gevallen zijn twee trainers aanwezig. Zij geven instructie, houden toezicht en hebben overzicht over het zwembad en ondernemen in geval van bijzondere omstandigheden actie.

De leden van HHZV Plons zijn allen geoefende en getrainde zwemmers. Hoewel de HHZV Plons geen taak voor het houden van toezicht bij de leden wil leggen, kan ervan worden uitgegaan dat bijzondere omstandigheden snel door de leden worden gesignaleerd. Vervolgens zal dit worden gemeld bij de trainer, en/of leden zullen zelf actie ondernemen.

Bij de zwemtrainingen van HHZV Plons zijn geen bezoekers aanwezig; alleen leden. Dit betekent dat alleen mensen met voldoende zwemvaardigheden in het zwembad aanwezig zijn.

Hoofdstuk IV - Calamiteitenplan

Door de HHZV Plons is een calamiteiteninstructie opgesteld voor de trainers van de HHZV Plons. Deze calamiteiteninstructie maakt integraal deel uit van het toezichtplan.

Voorbeelden van calamiteiten-casus:

 • Het gesproken waarschuwingssignaal “attentie alle medewerkers code rood” klinkt:
  Dit is (nog) geen ontruimingssignaal. In dit geval wacht men de instructies van het zwembadpersoneel af. De training kan doorgaan. Als geen nader bericht volgt wordt navraag gedaan bij het personeel naar wat er aan de hand is.

 • Het “slow whoop” alarmsignaal klinkt:
  Dit is een ontruimingssignaal. Alle leden worden onmiddellijk naar de nooduitgang(en) verwezen. Gecontroleerd wordt of er niemand achterblijft. Het is niet de bedoeling dat mensen naar de kleedkamers gaan. Als het alarm aanhoudt, verlaat iedereen het zwembad via de nooduitgang en gaat naar de parkeerplaats (= verzamelplaats) aan de voorzijde van het zwembad. Iedereen wordt verzocht zich bij de host (die heeft bijgehouden wie er aan de training deelnemen) te melden!

 • Brand of andere grote calamiteiten
  Blijf rustig (eerst kijken, dan denken, daarna doen). Sla een ontruimingsmelder in, zo dicht mogelijk bij de calamiteit. Laat indien mogelijk het personeel informeren over de calamiteit. Waarschuw alle leden en ga direct tot ontruiming over (zie hierboven). Laat iedereen zich op de verzamelplaats (= parkeerplaats) melden.

 • Persoonlijke ongevallen
  Als een zwemmer gewond raakt, wordt eerste hulp verleend. De gewonde wordt niet alleen gelaten. Ook het toezicht op de overige leden wordt voortgezet of door iemand anders tijdelijk overgenomen. Als er geen vervangend toezicht geregeld kan worden, wordt de training stilgelegd. Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van andere leden met een EHBO-diploma en/of het zwembadpersoneel. In alle zwembaden is een AED en een EHBO-koffer in of nabij de badmeestersloge beschikbaar.

Bij ernstige verwondingen wordt rechtstreeks contact opgenomen met het alarmnummer 112. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat er precies aan de hand is en waar behoefte aan bestaat. Geef het onderstaande adres door.

Adres zwembad de Blinkerd
Seinpoststraat 150
2586 HC Den Haag

Adres zwembad Overbosch
Vlaskamp 3 – 5
2592 AA Den Haag

Adres zwembad het Hofbad
Ypenburgse Boslaan 30
2496 ZA Den Haag

Zorg dat een lid de ambulance opvangt bij de ingang. Laat een lid het zwembadpersoneel op de hoogte brengen. Als een zwemmer naar arts/ziekenhuis gaat, laat iemand als contactpersoon meegaan die ook de kleding e.d. van de gewonde meeneemt. Maak melding van het ongeval (slachtoffer, hulpverlener en afhandeling) bij het bestuur.

Bijlagen

Calamiteiteninstructie voor trainers van HHZV Plons
Toezichtplan De Blinkerd
Toezichtplan Hofbad
Toezichtplan Overbosch